جعل-تاریخ-و-ضرورت-بازنویسی-تاریخ-افغانستان-داکتر-مهدی۱