خلیلزاد: خروج بدون قیدوشرط امریکا از افغانستان اشتباه بود"/>