۱۴۰۱۰۹۳۰۱۰۴۹۳۰۶۳۶۲۶۶۸۳۲۸۴

دانش‌گاه ملی استرالیا: وضع محدودیت‌ها بر زندگی زنان افغانستانی منجر به پیامدهای ناگوار اقتصادی شده‌است