thumbs_b_c_696bb11846c75c75e051f4838d4df8dc

مولوی عبدالکبیر: اکنون امنیت سراسری در افغانستان حاکم است