۱۰۰۰۵۶۳_۶۴۱

مولوی عبدالکبیر از برگشت مهاجران افغانستانی اخراج‌شده به کشور ابراز خوشحالی کرد