Capture

تیراندازی در ایستگاه مترو در نیویورک جان یک تن را گرفت