۴d8a9ac0-fcd8-4bb0-9e56-97a5b460c77b_16x9_1200x676

پزشکان بدون مرز: اوضاع بهداشتی غزه بدترین اوضاع در جهان است