بازداشت_۲۰۰۰_شهروند_افغانستان_از_سیستان_و_بلوچستان_ایران_۷۱۶x402

بیش از دو هزار مهاجر افغانستانی توسط مرزبانان ایرانی بازداشت شدند