۲۷۹۵۳۹۸

یک مرد در پاکستان خانم و چهار فرزندش را کُشت و سپس خودکشی کرد