Haqqni

متقی: اگر شرایط ما قبول نشوند ترجیح می‌دهیم در نشست دوحه شرکت نکنیم