پنجشیر-۱

۲۸۵ باب منزل مسکونی،۱۳ باب مسجد و ۱۲ باب مکتب توسط طالبان در پنج‌شیری غصب شده‌اند