۱۷۰۸۰۱۰۶۵۲۰۶۰

در دریای دشت‌قلعه‌ی تخار دو کودک غرق شدند