۲۰۲۴۰۲۱۷_۰۸۵۹۴۷

یک مهاجر افغانستانی در پاکستان خودکشی کرد