۱۳۵۹۶۸۵_۷۵۲

دبیر شورای امنیت روسیه: قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای آسیای میانه ادامه دارد