غور-۲

گروه طالبان دو تن را در استان غور بازداشت کردند