عبدالکبیر-

عبدالکبیر: فاصله بین ما و مردم وجود ندارد