۱۰۴۹۵_۹۳۲

مجاهد: قاچاق مواد مخدر از افغانستان به سایر کشورها ادامه دارد