۸۷۹۱۶۰۳_۱۳۹

محبوبه سراج و شاه‌گل رضایی به نشست دوحه دعوت شدند