unnamed-16

شکنجه‌ی گروه طالبان جان یک بزرگ قومی را در استان پروان گرفت