IA

ایتالیا: تا زمانی‌که اوکراین درگیر جنگ است، نمی‌تواند به ناتو بپیوندد