۶۲۰۹۶۵۳۱

گروه طالبان در استان قندهار تصویربرداری را در محفل‌های رسمی و غیررسمی منع کردند