Nimroz-

گروه طالبان در استان نیمروز یک مکتب را به پایگاه نظامی تبدیل کردند