Q

طالبان موترهای رهبران جهادی و مقام‌های جمهوریت استان هرات را در بازار سیاه پاکستان به فروش می‌رسانند