n00267287-b

راه‌های ارتباطی چهار شهرستان در استان غزنی مسدود شدند