ادامه‌ی نگرانی‌ها از ادامه محدودیت‌های آموزشی و کار دختران و زنان در افغانستان"/>