۳۴۰۷۶۳۳۵۲_۳۳۹۴۸۲۶۲۲۰۷۹۰۶۳۱_۳۰۹۶۰۱۷۱۹۵۰۷۲۱۵۶۷۷۳_n_0

طالبان برای دفاع از نظام‌شان اقدام به انجام «حملات استشهادی» می‌کنند