thumbs_b_c_2641cf1c6791c7a72fc5a87d122d3115

کار ساخت خانه برای آسیب‌دیده‌های زمین‌لرزه‌ای استان هرات آغاز شد