۱۲۶۴۳۴۵_۹۲۳

مجاهد: بخواهید یا نخواهید ما نماینده‌ی افغانستان و مردم آن هستیم