۰۰۰_۹MF4VB_0_0

طالبان: در ۱۱ ماه به ارزش بیش از یک میلیارد دالر داد و ستد با ایران انجام شده‌است