IMG_20240222_142801_730

گروه طالبان در غزنی دو تن را در محضر عام اعدام کردند