Laghman1

روی‌داد ترافیکی در استان لغمان ۱۳ زخمی برجای گذاشت