Danishgah

برای ۲۰ زن افغانستانی‌ از سوی بریتانیا ویزای تحصیلی در اسکاتلند داده می‌شود