قابله

سازمان ملل در افغانستان از ابتلای بیش از دو میلیون زن باردار به سوءتغذیه خبر داد