۱۱۲۱۰۳۵_۷۰۶

مجاهد: نبود قانون اساسی در افغانستان مشکل بزرگی نیست و به جای آن شریعت حاکم است