۰۶۳_۱۴۳۷۰۸۵۷۱۲

برگزاری نشستی از سوی شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان