n00267287-b (1)

راه‌های مواصلاتی شش شهرستان استان غزنی به‌روی رفت‌وآمد بسته شدند