۲۱۸-۱۳۲۰۲۹-۳-۳_۱۶۲۴۶c3dd035a4

بست‌های عوایدی ادارات زیر اداره‌ی گروه طالبان برای افراد ویژه فروخته می‌شوند