LtfFdRIC58B6

روز ملی سرباز؛ جبهه‌ی آزادی از مردم خواست در برابر طالبان بسیج شوند