۱۵۱۲۶۹۱۹_۹۷۴

سازمان‌های جهانی از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کردند