خبر copy

گروه طالبان در پنج‌شیر برای تسلیم شدن اعضای جبهه‌ی مقاومت‌ملی بستگان آن‌ها را دست‌گیر می‌کنند