۱۲۳۵۵۶۷۷ (۱)

یک نوع بیماری جلدی ناشناخته در استان بامیان شیوع پیدا کرده‌است