microsoft

میدان هوایی هرات از اثر ریزش برف به روی پروازها مسدود شد