۴۰۲۶۹۴۵

طالبان: گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل از حقوق‌بشر در افغانستان سوء‌استفاده می‌کند