۱۱

جبهه‌ی مقاومت‌ ملی: گزارش ریچارد بنت نشان‌دهنده‌ی آن‌ست که طالبان با حقوق‌بشر آشتی‌ناپذیر هستند