رادیو-نسیم

رادیو نسیم در استان دایکندی دوباره به فعالیت آغاز کرد