۱۳۴۷۶۴

اتحادیه‌ی اروپا ۲۱ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد