۲۰۲۴۰۳۰۴_۱۴۰۷۳۵

زنان ورزش‌کار از ورزش‌کاران مرد خواستند از خوش‌خدمتی به طالبان خودداری کنند