ریچارد-بنت

بنت: نیمی از جمعیت افغانستان به حقوق اساسی‌شان دست‌رسی ندارند