۶bebe53c-bd89-4dd4-9f5c-3f5f3c305c7c

ندامحمد ندیم وزیر تحصیلات گروه طالبان