۶۵۶۷۷۷_۴۱۹

روزنامه‌ی دی‌هیل: افغانستان زیر سلطه‌ی طالبان باردیگر به کانون تروریسم مبدل شده‌است